برنامه کارگاه آموزشی استفاده از سامانه نوپا دانشکده پرستاری،مامایی

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد روان 97

8/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد ویژه 97

11/12/97

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد داخلی جراحی 97

13/12/97

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد اورژانس 97

15/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد مامایی97

18/12/97

 

 

 

 

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از منابع الکترونیک و سامانه نوپا دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان ورودی97

 

شنبه

 

12/8/97

14-12

کارشناسی پرستاری

دوشنبه

 

14/8/97

14-12

کارشناسی مامایی

شنبه

 

26/8/97

14-12

ارشد روان

 

دوشنبه

 

28/8/97

14-12

ارشد ویژه

 

چهارشنبه

 

30/8/97

14-12

ارشد داخلی جراحی

 

شنبه

 

10/9/97

14-12

ارشد اورژانس

 

دوشنبه

 

12/9/97

14-12

ارشد سالمندی

چهارشنبه

 

14/9/97

14-12

ارشد مامایی