طی مراسمی به مناسبت روز کتاب و کتابدار از کارکنان کتابخانه دانشکده پرستاری،مامایی و پیراپزشکی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

کارگاههای آموزشی استفاده ازمنابع الکترونیک و سامانه نوپا جهت دانشجویان ورودی 97 در کتابخانه برگزار می گردد.