تقویم کارگاههای آموزشی

تقویم آموزشی کارگاه های سال 1399

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

 فیلم آموزشی

21/2/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

 -

28/2/99

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

18/3/99

1۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد


25/3/99

1۲-۹

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

1/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد
4/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد 

11/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

برگزار شد 

15/6/99

1۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی


 
         

13/7/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

 

19/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

   

27/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

25/8/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

 

2/9/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

16/9/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

 

99/10/14

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

99/11/26

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی 

99/12/10

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-


خانم الهام تندیشه

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی گارگاههای دانشکده پرستاری ومامایی در سال98

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

 

گروه هدف

مدرس

مکان کارگاه

1

PubMed

 5/8/98

ارشدپرستاری سالمندی و ارشدروانپرستاری

دکترپروین عباسی

کتابخانه دانشکده

 اسامی2-4

2

Science direct

 

           "

 

          "

3

کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه منبع یاب

26/8/98

28/7/98

           ارشدپرستاری سالمندی و ارشد روانپرستاری

 دکتر پروین عباسی

      اسامی    2-4

4

سامانه نوپا

2/10/98

 

          کارشناسی مامایی

 چم چمالی

         اسامی

5

 

Up to date

 18/10/98

      کارشناسی مامایی   

 چم چمالی

           اسامی

6

Clinical key

12/8/98

19/8/98

         ارشد پرستاری سالمندی و رونپرستاری

 دکتر پروین عباسی

      اسامی     2-4

7

12/8/98   -19/8/98

Scopus

 

           "

 دکتر پروین عباسی

      اسامی    2-4

 

تاریخ و ساعت کارگاه بعد از هماهنگی با واحد آموزش متعاقبا اعلام میگردد.

ظرفیت هر کارگاه 15 نفر میباشد.در صورت استقبال و نیاز دانشجویان ، تعداد کارگاهها افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

 


 

برنامه کارگاه آموزش پایگاههای

sciencedirectدانشکده پرستاری،مامایی

 

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد روان

21/2/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد ویژه

23/2/98

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

25/2/98

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد اورژانس

28/2/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد مامایی

30/2/98

چهارشنبه

14-12

کارشناسی پرستاری  گروه اول

اسامی 

1/3/98

شنبه

 

14-12

کارشناسی پرستاری  گروه دوم

اسامی

4/3/98

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از سامانه نوپا دانشکده پرستاری،مامایی

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد روان 97

8/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد ویژه 97

11/12/97

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد داخلی جراحی 97

13/12/97

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد اورژانس 97

15/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد مامایی97

18/12/97

 

 

 

 

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از منابع الکترونیک و سامانه نوپا دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان ورودی97

 

شنبه

 

12/8/97

14-12

کارشناسی پرستاری

دوشنبه

 

14/8/97

14-12

کارشناسی مامایی

شنبه

 

26/8/97

14-12

ارشد روان

 

دوشنبه

 

28/8/97

14-12

ارشد ویژه

 

چهارشنبه

 

30/8/97

14-12

ارشد داخلی جراحی

 

شنبه

 

10/9/97

14-12

ارشد اورژانس

 

دوشنبه

 

12/9/97

14-12

ارشد سالمندی

چهارشنبه

 

14/9/97

14-12

ارشد مامایی