تقویم کارگاههای آموزشی

 

 

تقویم آموزشی گارگاههای دانشکده پرستاری ومامایی در سال98

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

 

گروه هدف

مدرس

مکان کارگاه

1

PubMed

 

دانشجویان پرستاری ،مامایی و تحصیلات تکمیلی

 

مرکز کامپیوترکتابخانه دانشکده

2

Science direct

 

           "

 

          "

3

کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه منبع یاب

           "

 

          "

4

Web of science

 

           "

 

          "

5

Up to date

 

           "

 

           "

6

Clinical key

 

           "

 

           "

7

Scopus

 

           "

 

           "

 

تاریخ و ساعت کارگاه بعد از هماهنگی با واحد آموزش متعاقبا اعلام میگردد.

ظرفیت هر کارگاه 15 نفر میباشد.در صورت استقبال و نیاز دانشجویان ، تعداد کارگاهها افزایش می یابد.

 


 

برنامه کارگاه آموزش پایگاههای

sciencedirectدانشکده پرستاری،مامایی

 

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد روان

21/2/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد ویژه

23/2/98

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

25/2/98

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد اورژانس

28/2/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد مامایی

30/2/98

چهارشنبه

14-12

کارشناسی پرستاری  گروه اول

اسامی 

1/3/98

شنبه

 

14-12

کارشناسی پرستاری  گروه دوم

اسامی

4/3/98

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از سامانه نوپا دانشکده پرستاری،مامایی

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد روان 97

8/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد ویژه 97

11/12/97

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد داخلی جراحی 97

13/12/97

چهارشنبه

14-12

کارشناسی ارشد اورژانس 97

15/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی ارشد مامایی97

18/12/97

 

 

 

 

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از منابع الکترونیک و سامانه نوپا دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان ورودی97

 

شنبه

 

12/8/97

14-12

کارشناسی پرستاری

دوشنبه

 

14/8/97

14-12

کارشناسی مامایی

شنبه

 

26/8/97

14-12

ارشد روان

 

دوشنبه

 

28/8/97

14-12

ارشد ویژه

 

چهارشنبه

 

30/8/97

14-12

ارشد داخلی جراحی

 

شنبه

 

10/9/97

14-12

ارشد اورژانس

 

دوشنبه

 

12/9/97

14-12

ارشد سالمندی

چهارشنبه

 

14/9/97

14-12

ارشد مامایی