تماس با ما

آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - خیابان دولت آباد - دانشکده پرستاری، مامایی و پیرا یزشکی - کتابخانه             

کدپستی:6719851351

شماره تماس:38162035-38162558-38162384-38162315

داخلی رئیس کتابخانه339

داخلی بخش امانت 288

ایمیل کتابخانهlibnm_sch@kums.ac.ir

فرم عضویت کتابخانه