فرآیند پایان نامه:

ارائه پایان نامه توسط دانشجو یا پست -

دریافت پایان نامه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی -

کنترل سی دی پایان نامه ها (فایل با فرمت ورد و پی دی اف)  -

ثبت در دفتر مربوط به پایان نامه -

درج شماره ثبت در صفحه اصلی پایان نامه -

ورود اطلاعات پایان نامه در برنامه جامع کتابخانه -

بارگذاری فایل ورد و پی دی اف دربرنامه جامع کتابخانه -

قرار گرفتن پایان نامه در قفسه براساس شماره ردیف -