پرسنل کتابخانه

 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی
 اطلاعات تماس
 1-سهیلا نیک آیین
 دیپلم - رشته علوم انسانی
 کتابدار یخش امانت
 083-88262042 داخلی 288
2- عالمتاج کهراریان
 دیپلم - رشته علوم انسانی
 کتابدار بخش امانت
  
083-38262042 داخلی288
 3-فیروزه مطلوبی
 کارشناس کتابداری
 کتابدار بخش امانت
 083-38262042 داخلی289
 4-مهران تیمور پور
 دیپلم- رشته علوم تجربی
 کتابدار مسئول اتاق اینترنت
 083-38262042 داخلی289