چشم انداز و جامعه استفاده کننده

چشم انداز کتابخانه:

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

 

جامعه استفاده کننده:

کلیه اعضا هیات علمی دانشکده

کلیه کارکنان دانشکده

و دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد

گروههای آموزشی:

کارشناسی پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

کارشناسی ارشد پرستاری روان

کارشناسی پرستاری سالمندان

دکترای پرستاری

کارشناسی مامایی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش مشاوره