تماس با ما

آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - خیابان دولت آباد - دانشکده پرستاری، مامایی و پیرا یزشکی - کتابخانه

کدپستی:6719851351

شماره تماس:38262042

داخلی رئیس کتابخانه339

داخلی بخش امانت 288