پرسنل کتابخانه

 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی
 
 1-سهیلا نیک آیین
 دیپلم  کتابدار یخش امانت
 
2- عالمتاج کهراریان
 دیپلم  کتابدار بخش امانت
  
کهراریان
 3-فیروزه مطلوبی
 کارشناس کتابداری
 کتابدار بخش امانت
 
 4-مهران تیمور پور
 دیپلم  کتابدار مسئول اتاق اینترنت
 
 5-پروین چم چمالی
 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 رئیس کتابخانه
 pcheshmehkabodi@yahoo.com