پرسنل کتابخانه

 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی
 
 سهیلا نیک آیین
 دیپلم  کتابدار  
 عالمتاج کهراریان
 دیپلم  کتابدار   
کهراریان
 فیروزه مطلوبی
 کارشناس کتابداری
 کتابدار  
 مهران تیمور پور
 دیپلم  کتابدار