بخش های کتابخانه

بخش های مختلف کتابخانه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:

1- بخش امانت

2- بخش سفارشات ، فهرستنویسی و آماده سازی کتابها

3- بخش پایگاه عرضه اطلاعات